Gestalt v organizacích


Gestalt přístup je primárně známý jako psychoterapeutický směr, ale ve skutečnosti se od počátku mnozí Gestaltisté zajímali o to, jak Gestalt přístup použít ve velkých skupinách a organizacích. Edwin Nevis publikoval v roce 1987 knihu "Organizational Consulting and Gestalt-approach", a tím dal důležitý podnět k dalšímu vývoji Gestalt přístupu při práci v organizacích (GPO).Práce konzultanta GPO v organizacích je náročná, zajímavá a tvořivá. Je rychlejší a dynamičtější než terapie, vyžaduje dobrou znalost organizačního prostředí a schopnost obstát v kontaktu s hodně dynamickým přístupem a náročností klientů. Je při ní potřebná jistá zralost, schopnost ustát tlak a dovednost tvořivým způsobem a někdy důrazně konfrontovat stávající stav. V současné době je nejčastější aplikací tohoto přístupu individuální a skupinový koučink.

Rozdíl mezi koučinkem a terapií

Při koučování se obvykle zaměřujeme na práci se zdroji a rozvoj klientova potenciálu. Kromě přítomné situace zajímá klienty nejvíce budoucnost. Nestačí jim získat uvědomění a náhled na přítomnou situaci, chtějí ve svém jednání rychle dosáhnout výraznou změnu a kouče k tomu využít "jako nástroj". Jde o práci s chytrými, zdravými, energickými a náročnými lidmi, typická délka koučovací zakázky je 5 hodin. To vyžaduje od kouče schopnost rychle navázat vztah a "držet s koučovaným krok". V práci s těmito klienty se neobjevuje tolik patologie, zato více stresu. Ve výjimečných případech může koučink trvat delší dobu, pak se samozřejmě vzájemná spolupráce prohlubuje.

Základní nástroje

V organizacích využíváme základní koncepty Gestalt přístupu - pole, kontakt, figura-pozadí, kontaktní cyklus, které nám umožňují vidět a efektivně ovlivňovat reálné procesy v týmech a celých organizacích. Nejdůležitější je ale přitom postoj, který Gestalt konzultant zaujímá. Nejde ani tak o nové techniky, jako spíš o základní postoj, s nímž jdeme vstříc skutečnosti.

Nevis tento rozdíl popisuje na přístupu dvou známých detektivů - Sherlocka Holmese, který zaujímá analytický postoj, typický pro mnohé konzultanty, a poručíka Colomba, který vstupuje do kontaktu s novým prostředím, "prozkoumává pole", nechá se překvapovat a objevuje "zajímavá témata", na která se dále soustředí. Colombo neví dopředu, jak se věci udály, ale v přítomném okamžiku jasně vnímá, co se děje - a to mu umožňuje zvolit efektivní akce.

Konzultanti GPO pracují velmi podobným způsobem. Vstupují do kontaktu se systémem, zpravidla týmem manažerů nebo pracovníků a uvědomují si, jak tento kontakt probíhá, jaká témata se při něm vynořují a jak vypadá jejich pozadí. Nepřebírají odpovědnost za systém, vystupují spíše jako facilitátor, který podporuje uvědomění systému a pomáhá mu najít společná témata. (Od facilitátorů se však jejich práce liší v tom, že aktivně podporují naplnění kontraktu, jenž s koučovanými na začátku stanoví.)

Všímají si bloků, které znemožňují efektivní využití energie a pomáhají týmu hledat tvořivé způsoby, jak tuto energii lépe využít a naplnit vytyčený cíl. Tato práce může být velmi efektivní, protože v mnoha organizací se energií neuvěřitelně plýtvá, ale současně musí být tým nebo systém organizace natolik zralý, aby tuto prorůstovou práci dovolil. Někdy jsou skupinová tabu či ohrožení tak velká, že konzultant musí nejprve zvolit bezpečnější způsob práce - nabídnout nějakou "hezkou metodu", která bude pro tým bezpečná (setkání se skupinou na úrovni klišé či rolí), a teprve poté se ukáže, zda je ve skupině možné jít hlouběji - do autentických vztahů.

Příklady situací vhodných pro Gestalt přístup a Gestalt koučink

* individuální rozvoj manažerů

* podpora projektového týmu či jiné skupiny při realizaci změn·

* nejasné vztahy a odpovědnosti uvnitř organizace, vedoucí ke zmatkům a neefektivní činnosti

* rozpor mezi cílem organizace a jejím reálným fungováním

* špatné vztahy mezi lidmi v pracovnímu prostředí, které vedou ke snížené pracovní výkonnosti a neochotě řešit konflikty

* komunikace na všech úrovních firemní hierarchie je charakterizována velkými konflikty, osočováním, zablokováním, "sabotážemi" a pasivitou

* firma hodlá zavádět týmovou práci s účastí zainteresovaných pracovníků

Poznámka na okraj: Je otázka, zda má v současné době smysl se držet termínu GPO, který je v organizacích poměrně nesrozumitelný. Budou vám víc rozumět, když řeknete, že jste Gestalt kouč a že jste schopni pracovat s jednotlivci, s týmy i s celou organizací.